ACT BG website

Банер
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Контрол на достъп - Софтуер

Е-поща Печат PDF

  Програмна част на системата ГЕЙТ 2000 

Системата ГЕЙТ 2000 използва визуален графичен интерфейс, познат от стандартните продукти на Windows и това я прави бърза за усвояване и лесна при работа.  
Системата ГЕЙТ 2000 дава отлични възможности за контрол на достъпа до различните места на даден обект или група от обекти, както и за точно отчитане на работното време на персонала, независимо от работното време и работното място.  
Системата ГЕЙТ 2000 предоставя информация във вид на различни справки за присъствията, закъсненията, отсъствията от работа по различни причини (командировки, отпуски, болнични, самоотлъчки и др.) на потребителите на такава информация – ръководители, началници на отдели и друг управленски персонал. Имайки тази информация, висшето мениджърско ръководство може да взема правилни решения при управлението на работната сила.   
Програмната част на системата ГЕЙТ 2000 е изградена на модулен принцип. Тя е предвидена да работи под WINDOWS ‘98 / NT /2000 / XP / 7 и служи за справки, актуализация и поддържане на базата данни, в която се съдържа информацията за:  
    - данни за служители и работници;
    - дефинирани работни смени;
    - входно/изходните точки за дадения обект;
    - индивидуалните номера на идентификаторите, разрешени за вход/изход;
    - данни на лицата, за които е осигурен достъп;
    - достъпа на лица до обекти, ограничения за период, за дни от седмицата  и др.
pic1
pic2
 
Програмната част на системата дава следните възможности и по-важни функции:   
    - генериране на справки в базата данни на упълномощени за това лица (ръководители, мениджъри, началници на отдели). Справките дават възможност да се извлече и разпечата информация за:  
        1. Форма 76 за период от време (реален присъствен график за служители);
        2. Присъствие на служителите за смяна;
        3. Присъствие на лице за период от време;
        4. Хронолигия на регистрация за точка;
        5. Генериране на справка по избрани от потребителя критерии (филтър) и др.
  forma_76
pic4
 
    - наблюдение в реално време на избрани входно/изходни точки;
    - работа на няколко потребителя в мрежа;
    - добавяне на нови и изтриване на стари невалидни номера на идентификатори, разрешаване или отнемане правото на достъп до обект или входна точка, както и определяне на времево ограничение за седмицата за всяка карта;
    - архивиране на данни за изминали периоди;
    - on-line зареждане на коригираните данни в терминалите;
    - непрекъснат обмен на данни и команди с терминалите;
    - реализиране на функцията „Контрол на зони” (Anti-pass back);
    - реализиране на функцията „Зона под охрана”;
    - своевременно информиране при възникнали нередности и неизправности в системата;
pic3
pic6